Povinně zveřejňované informace

 • Název
  Obec Jívka
 • Důvod a způsob založení
  Obec Jívka je v souladu s § 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek a je vymezen územím hranic obce.Obec Jívka je veřejnoprávní korporací, tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a dalších normách právního řádu České republiky.
 • Organizační struktura
  Obecní úřad:

  Starosta obce: Gangur Jiří
  Místostarosta: Hrubý Martin
  Ekonom: Behrová Petra
  Administrativní pracovník: Vohníková Lesana

  Organizace zřízené obcí:
  Příspěvková organizace:
  Mateřská škola,Jívka
  statutární zástupce: Gangurová Ladislava

  Obecní knihovna

 • Kontaktní spojení
  Kontaktní poštovní adresa :
  Obecní úřad Jívka
  Jívka 42
  542 13 Jívka

  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu :
  Obecní úřad Jívka
  Jívka 42
  542 13 Jívka

  Úřední hodiny :

  Pondělí: 08:00 – 11:30 12:15 – 16:00
  Úterý: 08:00 – 11:30 12:15 – 15:00
  Středa: 08:00 – 11:30 12:15 – 16:00

  Telefonní čísla:
  +420 499 897 931 (starosta – kancelář)
  +420 776 249 700 (starosta – mobil)
  +420 499 897 140 (administrativní pracovnice)

  Číslo faxu:
  +420 499 897 931

  URL:
  http://www.jivka.cz

 • Číslo účtu
  1303684379/0800
 • IČO
  00 277 983
 • DIČO
  CZ 00 277 983
 • Dokumenty
  • Úřední deska
  • Vyhlášky a předpisy
  • Rozpočet
 • Žádost o informace
  Požádat o příslušné informace je možné na podatelně obecního úřadu.
 • Příjem žádostí a jejich podání
  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na podatelně obecního úřadu.

  Osobní podání:
  na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  Pondělí: 08:00 – 11:30 12:15 – 16:00
  Úterý: 08:00 – 11:30 12:15 – 15:00
  Středa: 08:00 – 11:30 12:15 – 16:00

  Telefonické podání: +420 499 897 140
  Poštou na adresu: Obecní úřad Jívka, 542 13 Jívka 42
  Elektronicky na e-mail: obec.jivka@tiscali.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  Elektronicky datovou schránkou: k4vapph
  Elekronickou podatelnou

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Lhůty pro vyřízení žádosti
  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  – do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

  Příjem a vyřízení odvolání
  Způsob odvolání a jeho obsah:

  • osobně na Obecním úřadě,
  • poštou na adresu: OBECNÍ ÚŘAD JÍVKA, 54213 Jívka 42,
  • formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 • Sazebník úhrad za poskytování informací
  Položka Sazba
  hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 300,00 Kč
  fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 4,00 Kč
  ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů
 • Formuláře
  Formuláře ke stažení naleznete v sekci Formuláře .
 • Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na portálu portal.gov.cz.
 • Nejdůležitější předpisy
  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další
  práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.Hlavní právní předpisy, kterými se řídí starosta obce :

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím,
  • zákon 128/2000 Sb. o obcích,
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

  Hlavní právní předpisy, kterými se řídí účetnictví :

  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a dodatků,
  • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a dodatků,
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších změn a dodatků,
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a dodatků,
  • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších změn a dodatků,
  • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších změn a dodatků.
 • Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
  o činnosti Obce Jívka v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),za rok 2014Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení §18 InfZ.

  • Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – §18 odst. 1 písm.a) InfZ:
   V roce 2014 byla Obci Jívka podána 1 žádost o poskytnutí informace.Tato žádost nesplňovala náležitosti
   dle zákona106/1999 Sb.Žadatel o informaci byl na tuto skutečnost upozorněn a novou žádost již nepodal.
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části – § 18 odst. 1 písm. b) InfZ
   V roce 2014 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Opis podstatných částí každého rozsudku soudu – § 18 odst. 1 písm. c) InfZ
   V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Obce Jívka
   o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  • Výčet poskytnutých výhradních licencí – § 18 odst. 1 písm. d) InfZ
   V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
  • Počet stížností podaných podle § 16a InfZ, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení – § 18 odst. 1 písm. e) InfZ
   V roce 2014 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a InfZ
  • Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím – § 18 odst. 1 písm. f) InfZ
   V roce 2014 nebyly vyžadovány žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím – § 18 odst. 1 písm. f) InfZ
   Webová stránka www.jivka.cz poskytuje návštěvníkům množství informací o činnosti obce a zároveň se na těchto stránkách umísťují všechny „Povinně zveřejňované informace“ v souladu s požadavkem
   zákona č. 106/1999 Sb.
  • Přehled všech výdajů, které Obec Jívka vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ
   V roce 2014 obec Jívka nevynaložila žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ.

V Jívce dne 27.2. 2015 Jiří Gangur – starosta Obce Jívka

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Obecní úřad
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image