Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.8.2020

Obec Jívka Jívka 26.08.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 26.08.2020
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kůs, Kremlík, Pospíšil, Svoboda, Štych,Frýba
Omluveni: Kobr, Matějka
Nepřítomen: Sedláček

Ověřovatelé zápisu: Štych, Kůs

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 7/2020
2) Projednání žádostí občanů
3) Projednání a schválení smluv s dodavateli
4) Různé 5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 7/2020.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 7/2020.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádosti o prodej pozemků.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 499/20 v k.ú. Horní Vernéřovice, části p.p.č. 499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice, obce Jívka (parcely určeny k výstavbě rodinných domů).
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o odprodej p.p.č. 558/1 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO bere žádost na vědomí a pověřuje starostu obce přípravou území pro výstavbu rodinných domů.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o koupi p.p.č. 282 v k.ú. Studnice u Jívky.
Usnesení: ZO nesouhlasí s prodejem p.p.č. 282 v k.ú. Studnice u Jívky.
Proti prodeji: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV12-2019871/VB/02 a č. IV-12-2019499/VB2 (smlouvy na uložení podzemního vedení). Usnesení: ZO schvaluje uzavření smluv o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2019871/VB/02 a smlouvy č. IV-12-2019499/VB2.
Pro: všichni přítomní členové ZO.

ZO projednalo smlouvy na dodávku prací.
Usnesení: ZO schválilo smlouvu o dílo se společností Movis Hronov, s.r.o.: „Oprava a zateplení obvodového pláště, požární schodiště pro MŠ Jívka“ a smlouvu o dílo č. 33/2020 se společností Repare Trutnov, s.r.o. : „Zástavba lokality RD – I. etapa“ – komunikace a chodníky.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo zprávu o založení spolku Památník Odolov z., s.
Usnesení: ZO bere zprávu na vědomí.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Josef Štych,Josef Kůs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image