Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 24.6.2020

Obec Jívka
Jívka

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 24.6.2020
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba

Ověřovatelé zápisu: Pospíšil, Kůs

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 6/2020
2) Závěrečný účet hospodaření
3) Územní plán obce
4) Prodej pozemku
5) Různé
6) Diskuse

Program jednání schválen všemi členy ZO

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 6/2020.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 6/2020.
Pro: všichni členové ZO

2. ZO projednalo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2019. Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Jívka za rok 2019.
ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2019.
ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce Jívka za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, provedenou krajským úřadem Královéhradeckého kraje – bez výhrad.
Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory za rok 2019.
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet hospodaření Svazku obcí Jestřebí hory.
Pro: všichni členové ZO

3. ZO projednalo žádosti majitelů nemovitostí o změnu územního plánu obce.
Usnesení: ZO rozhodlo o zahájení změny územního plánu obce Jívka.
Pro: 6 členů ZO
Proti: Hrubý, Frýba, Kůs, Štych, Matějka

4. ZO projednalo po předchozí veřejné nabídce prodej p.p.č. 35 v k.ú. Jívka.
Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 35 – trvalý travní porost o výměře 725 m2, v k.ú. Jívka paní Margaretě Elizabeth Theune a panu Aart Janu Kerkhofovi za celkovou cenu 36.710,00 Kč.
Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo po předchozím zveřejnění záměru pronájem části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Usnesení: ZO rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 64/1 – ostatní plocha v k.ú. Horní Vernéřovice o výměře 77 m2 panu Františku Baladovi. Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo žádost o koupi části p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO rozhodne o této žádosti po výpovědi z nájmu současného nájemce.
Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo žádost SÚS Královéhradeckého kraje o upřesnění rozhodnutí ve věci bezúplatného převodu p.p.č. 464/1, č. 63/4 a č. 70/9 v k.ú. Jívka.
Usnesení: Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu deseti let ode dne právních účinků vkladu práva k nemovitostem p.p.č. 464/1, č. 63/4 a č. 70/9 v k.ú. Jívka do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod místní komunikací a lesní pozemek, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani je k takovým účelům neposkytne. Pro: všichni členové ZO

5. ZO projednalo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2019 – dešťová kanalizace. Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo žádost Hospicu Červený Kostelec.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru Hospicu Červený Kostelec na hospicovou péči ve výši 10.000,00 Kč. Pro: všichni členové ZO

ZO projednalo žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z Prostějova.
Usnesení: ZO rozhodlo o neposkytnutí daru.
Pro neposkytnutí daru: všichni členové ZO

ZO projednalo žádost o povolení konání noční hudební produkce. Usnesení: ZO rozhodlo o povolení výjimky z nočního klidu ve čtvrtek 23.7.2020 v areálu Pensionu Jívka do 23:00 hodin. Pro: všichni členové ZO
ZO projednalo kupní smlouvu na dodávku dopravního automobilu pro potřeby JSDH Jívka.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Jívka schvaluje kupní smlouvu s dodavatelem dopravního automobilu v provedení „Z“ pro potřeby JPO III SDH Jívka.
Zastupitelstvo obce Jívka se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů. Pro: všichni členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pospíšil,Josef Kůs

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image