Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.5.2020

Obec Jívka
Jívka 27.05.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka,konaného dne 27.05.2020
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Nepřítomen: Kremlík

Ověřovatelé zápisu: Frýba, Hrubý

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 4 a 5/2020
2) Návrh závěrečného účtu za rok 2019
3) Změna územního plánu obce
4) Žádost o odprodej pozemku
5) Různé
6) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 4 a 5/2020.
Usnesení: ZO souhlasí s úpravou rozpočtu č. 4 a 5/2020.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019.
Usnesení: ZO bere návrh závěrečného účtu hospodaření obce
za rok 2019 na vědomí.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo žádost o změnu územního plánu obce.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s odborem územního plánování a rozvoje města Trutnov a předložením informací na příštím jednání ZO.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo žádost o odprodej p.p.č. 35 v k.ú. Jívka.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 35 v k.ú. Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

5. ZO projednalo žádost Farní charity ve Dvoře králové nad Labem o příspěvek na činnost.
Usnesení: ZO rozhodlo o neposkytnutí příspěvku na činnost Farní charity ve Dvoře Králové nad Labem.
Proti: 9 členů ZO
Zdržel se: Frýba

ZO projednalo žádost ZO ESAB Vamberk o povolení výjimky z nočního klidu.
Usnesení: ZO rozhodlo o povolení výjimky z nočního klidu dne 4.7.2020 a 10.7.2020 do 23:00 v prostoru areálu Pensionu Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo setrvání obce v Místní akční skupině Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Usnesení: ZO Jívka schvaluje, že správní území obce je součástí regionu Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. a územím působnosti Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. na období 2021 – 2027.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro potřeby jednotky JPO III Jívka.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti Královéhradeckému kraji o prostředky na pořízení dopravního automobilu pro potřeby jednotky JPO III Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Michal Frýba,Martin Hrubý

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image