Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 29.1.2020

Obec Jívka
Jívka 29.01.2020

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 29.01.2020
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka, Pospíšil,
Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Kremlík

Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr

Program jednání:

1) Prodej pozemku
2) Projednání žádostí občanů
3) Volba přísedícího okresního soudu
4) Různé
5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo cenu p.p.č. 26 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO po předchozí veřejné nabídce rozhodlo o odprodeji p.p.č. 26 v k.ú. Janovice u Trutnova o výměře 323 m2 za celkovou cenu 37.320 Kč paní Ivaně Drličkové.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádosti občanů o odprodej parcel k výstavbě rodinných domů.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce částí p.p.č. 499/3 k výstavbě dvou rodinných domů. Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 265 v k.ú. Janovice u Trutnova. Usnesení: ZO rozhodlo o neuvedení p.p.č. 265 v k.ú. Janovice u Trutnova do veřejné nabídky.
Pro prodej: Kůs
Proti prodeji: 9 přítomných členů ZO

ZO projednalo žádost o pronájem pozemku.
Usnesení: ZO po předchozím záměru pronájmu rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice panu Františku Baladovi ml.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo sdělení Okresního soudu v Náchodě o volbě přísedícího.
Usnesení: ZO zvolilo pana Bc. Pavla Vohníka přísedícím Okresního soudu v Náchodě.
Pro: 8 přítomných členů ZO
Zdrželi se: Gangur, Frýba

4. ZO projednalo návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby.
Usnesení: ZO souhlasí se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby, spočívající v umístění kabelového vedení na p.p.č. 791 v k.ú. Studnice u Jívky v obci Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Správy silnic Královéhradeckého kraje o bezúplatný převod pozemků.
Usnesení: ZO rozhodlo o záměru bezúplatného převodu pozemků pod stavbami komunikací II. a III. třídy v obci Jívka – p.p.č. 68/2 o výměře 48 m2 v k.ú. Horní Vernéřovice, p.p.č. 1204/3 o výměře 23 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova, p.p.č. 515/12 o výměře 1385 m2 a p.p.č. 515/13 o výměře 87 m2 v k.ú. Jívka a p.p.č. 558 o výměře 8 m2 v k.ú. Hodkovice u Trutnova do vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje na Obec Jívka.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce vypracováním žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví Obce Jívka: p.p.č. 70/9 o výměře 840 m2, p.p.č. 63/4 o výměře 106 m2 a p.p.č. 464/1 o výměře 788 m2 v k.ú. Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo převod finančních prostředků do Fondu rozvoje a oprav vodovodu a kanalizací.
Usnesení: ZO rozhodlo o převodu finančních prostředků ve výši 2 miliony korun do Fondu rozvoje a oprav vodovodu a kanalizací obce Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Martin Hrubý,Karel Kobr

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image