Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.11.2019

Obec Jívka
Jívka 27.11.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.11.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Kremlík
Ověřovatelé zápisu: Štych, Pospíšil

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 10/2019
2) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
3) Projednání žádostí
4) Obecně závazné vyhlášky – místní poplatky
5) Různé
6) Diskuse

Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 10/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 10/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce na rok 2020.

3. ZO projednalo žádost Oblastní charity Trutnov o příspěvek na poskytování pečovatelské služby občanům obce Jívka.
Usnesení: ZO schválilo příspěvek Oblastní charitě Trutnov ve výši 13.194 Kč na rok 2020.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Městské knihovny Trutnov o příspěvek na nákup knih do výměnných souborů.
Usnesení: ZO schválilo částku 3.000 Kč Městské knihovně Trutnov na nákup knih do výměnných souborů. Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu. Usnesení: ZO schválilo Dodatek č. 12 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezi obcí Jívka a společností Transport Trutnov. Pro: všichni přítomní členové ZO.

ZO projednalo žádost o pronájem parcely č. 114/1 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na p.p.č. 114/1 v k.ú. Janovice u Trutnova za účelem výstavby kolny. Proti pronájmu: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 64/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu části p.p.č. 64/1 v k.ú.
Horní Vernéřovice.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo po předchozí veřejné nabídce prodej části p.p.č. 499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice – dle GP p.p.č. 499/19.
Usnesení: ZO rozhodlo o odprodeji p.p.č. 499/19 o výměře 1009 m2 v k.ú. Horní Vernéřovice Davidu a Libuši Výborným za celkovou cenu 201.800 Kč včetně DPH. Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost p. Štychové o pomoc s přístupností k nemovitosti čp. 375.
Usnesení: ZO rozhodlo o výpomoci přístupu k nemovitostí čp. 375, spočívající v darování cca 15 tun štěrkodrti. Pro: všichni přítomní členové ZO.

ZO projednalo žádost o koupi p.p.č. 40 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO konstatovalo, že nelze žádosti vyhovět, neboť v současné době je předmětná parcela pronajata k zemědělským účelům a výpověď z pronájmu je dlouhodobá a nelze prodej zrealizovat. Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo nové obecně závazné vyhlášky Obce Jívka.
Usnesení: ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Jívka č. 01/2019 o místním poplatku z pobytu, Obecně závaznou vyhlášku obce Jívka č. 02/2019 o místním poplatku ze psů a Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: všichni přítomní členové ZO

5. ZO projednalo návrh plánu inventur majetku obce za rok 2019.
Usnesení: ZO schválilo plán inventur majetku obce za rok 2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

V diskusi byl podán návrh na změnu autobusové zastávky v Horních Vernéřovicích.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce jednáním s přepravní společností o tom, aby všechny spoje zajížděly do zastávkového zálivu v zastávce Jívka střed.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Josef Štych
Jiří Pospíšil

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image