Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.10.2019

Obec Jívka
Jívka 30. 10.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30.10.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kůs, Matějka, Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Nepřítomen: Kremlík

Ověřovatelé zápisu: Kobr, Sedláček

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 9/2019
2) Cena svozu odpadu v roce 2020
3) Obecně závazné vyhlášky – místní poplatky
4) Různé
5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 9/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 9/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo cenu svozu komunálního odpadu na rok 2020.
Usnesení: Cena svozu komunálního odpadu na rok 2020 činí 500 Kč za osobu nebo objekt určený k individuální rekreaci.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo nákup vozu pro potřeby vodního hospodářství.
Usnesení: ZO schválilo návrh smlouvy na nákup automobilu Lada – Niva pro potřeby vodního hospodářství obce.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Proti: Svoboda

ZO projednalo potřebu uzavření dohody o provedení práce s členem zastupitelstva.
Usnesení: ZO souhlasí s uzavření dohody o provedení práce s členem zastupitelstva p. Štychem na zajištění Svatohubertské mše v Janovicích.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Zdržel se: Štych

ZO projednalo návrh smlouvy o smlouvě budoucí.
Usnesení: ZO souhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v uložení kabelu na p.p.č. 359/1 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo nákup radiostanic a zastavovacích terčů.
Usnesení: ZO souhlasí s nákupem 2 ks radiostanic a 2 ks zastavovacích terčů pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů v Jívce.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o odprodej hasičského vozidla Tatra 805.
Usnesení: ZO odkládá rozhodnutí o odprodeji vozidla Tatra 805 z majetku obce.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. Starosta obce informoval zastupitele obce o podané žádosti na změnu územního plánu obce. Žádost byla postoupena Městskému úřadu Trutnov k odbornému stanovisku.

Starosta obce poskytl informaci o chystaném divadle pro děti 29.11.2019 a koncertu v kapli v Hodkovicích dne 7.12.2019.

ZO pověřuje starostu obce jednáním s nájemcem obecních pozemků v Janovicích v místě výstavby čerpací stanice o uvolnění prostoru pro potřeby stavby.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Karel Kobr, Kamil Sedláček

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image