Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 25.9.2019

Obec Jívka
Jívka 25.09.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 25.09.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Kůs,
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Matějka

Ověřovatelé zápisu: Kobr, Štych

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 8/2019
2) Schvalování cen pozemků
3) Různé
4) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 8/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 8/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo ceny a pronájem pozemků:
Usnesení: ZO rozhodlo po předchozí veřejné nabídce o odprodeji
p.p.č. 47 – trvalý travní porost o výměře 280 m2 v k.ú. Studnice
u Jívky panu Jiřímu Pospíšilovi za celkovou cenu 9 820,- Kč.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Zdržel se: Pospíšil

ZO rozhodlo po předchozí veřejné nabídce o odprodeji p.p.č. 243/3 – trvalý travní porost o výměře 677 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova panu Janu Štrossovi za celkovou cenu 25 250,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO po předchozím zveřejněném záměru pronájmu rozhodlo o pronájmu části p.p.č. 791 – ostatní plocha o výměře 374 m2 v k.ú. Studnice u Jívky panu Jiřímu Pospíšilovi.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Zdržel se: Pospíšil

ZO projednalo žádost o odprodej části p.p.č. 499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice pro výstavbu rodinného domu.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce části p.p.č. 499/3 v k.ú. Horní Vernéřovice.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo žádost p. Štycha o povolení výsadby dřevin na pronajatém pozemku.
Usnesení: ZO souhlasí s výsadbou ovocných stromů a okrasných konifer na p.p.č. 891/1 v k.ú. Janovice u Trutnova – pronájem p. Štych.
Pro: 9 přítomných členů ZO
Zdržel se: Štych

ZO projednalo návrh starosty obce o podání žádosti o dotaci na traktor.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce podáním žádosti prostřednictvím třetí osoby o získání dotace na pořízení traktoru.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Pracovník obecních vodovodů p. Hrubý informoval ZO o špatném stavu čtyřkolky pro potřeby vodního hospodářství.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Karel Kobr
Josef Štych

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image