Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 28.8.2019

Obec Jívka
Jívka 28.8.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 28.8.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kůs, Matějka, Pospíšil, Svoboda,
Štych, Frýba
Omluveni: Kobr, Kremlík, Sedláček

Ověřovatelé zápisu: Kůs, Pospíšil

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 7/2019
2) Projednání žádosti na odkup pozemku
3) Schválení návrhu smluv s dodavateli prací a služeb
4) Projednání žádosti o příspěvek na provoz centra spokojeného stáří ve Svobodě nad Úpou
5) Různé
6) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo úpravu rozpočtu č. 7/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 7/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 243/3 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 243/3 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o odkoupení p.p.č. 47 v k.ú. Studnice u Jívky.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 47 v k.ú. Studnice u Jívky.
Pro: 7 přítomných členů ZO
Zdržel se: Pospíšil

ZO po předchozí veřejné nabídce projednalo prodej částí p.p.č. 108/1, č. 108/2, č. 1350/3 a části p.p.č. 1350/4 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Usnesení: ZO rozhodlo o prodeji části p.p.č. 108/1 o výměře 7 m2, části p.p.č. 108/2 o výměře 4 m2, části p.p.č. 1350/3 o výměře 30 m2 a části p.p.č. 1350/4 o výměře 53 m2 v k.ú. Janovice u Trutnova za celkovou cenu 1.320,- Kč Lesům ČR, s.p., se sídlem v Hradci Králové.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o pronájem části p.p.č. 791 v k.ú. Studnice u Jívky.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce části p.p.č. 791 v k.ú. Studnice u Jívky.
Pro: 7 přítomných členů ZO
Zdržel se: Pospíšil

3. ZO projednalo návrh Smlouvy č. 6DHM160287 mezi obcí Jívka a Povodím Labe, s.p., o zřízení věcného břemene pro p.p.č. 41 v k.ú. Horní Vernéřovice, spočívající v zaústění kanalizace ČOV z domu čp. 42 – budovy OÚ.
Usnesení: Pro uzavření smlouvy č. 6DHM160287: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo návrh Smlouvy č. 19_SOBS01_4121556300 mezi obcí Jívka a ČEZ Distribuce na rezervaci příkonu budoucí čerpací stanice Janovice.
Usnesení:ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 19_ SOBS014121556300.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo návrh smlouvy pro výstavbu dešťové kanalizace mezi obcí Jívka a společností MOVIS Hronov s.r.o.
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy č. 20519 mezi obcí Jívka a společností MOVIS Hronov s.r.o.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. ZO projednalo žádost o příspěvek na provoz Centra spokojeného stáří Alzheimer Care – Svoboda nad Úpou.
Usnesení: ZO rozhodlo o poskytnutí daru na provoz Centra spokojeného stáří Alzheimer Care – Svoboda nad Úpou ve výši 4.000,- Kč.
Pro: 7 přítomných členů ZO
Zdržel se: Štych

5. ZO projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace MŠ Jívka o přehodnocení platového výměru.
Usnesení: ZO rozhodlo o zařazení funkce ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola, Jívka do 11. platové třídy.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Josef Kůs,Jiří Pospíšil

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image