Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 26.6.2019

Obec Jívka
Jívka 26.6.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Jívka, konaného dne 26.6.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Matějka
Pospíšil, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Kremlík, Svoboda, Kůs

Ověřovatelé zápisu: Pospíšil, Frýba

Program jednání:

1. Úprava rozpočtu č. 6/2019
2. Nákup sporáku pro školní kuchyni
3. Různé – přidělení dotace na splaškovou kanalizaci
a opravu pomníku Jívka II
4. Diskuse

Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 6/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 6/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Na jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel Josef Kůs.

2. ZO projednalo návrh účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola, Jívka za rok 2018.
Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Jívka za rok 2018, sestavenou k 31.12.2018.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo účetní závěrku obce za rok 2018.
Usnesení: ZO schválilo účetní závěrku Obce Jívka za rok 2018, sestavenou k 31.12.2018. Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo závěrečný účet Obce Jívka za rok 2018.
Usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet Obce Jívka za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, provedenou Krajským úřad Královéhradeckého kraje bez výhrad.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. ZO projednalo přijetí dotace na výstavbu dešťové kanalizace a opravu sochy nejsvětější trojice v Jívce II.
Usnesení: ZO schválilo přijetí dotace na výstavbu dešťové kanalizace a dotaci na opravu sochy nejsvětější trojice v Jívce II. Pro: všichni přítomní členové ZO
ZO projednalo výměnu sporáku ve školní jídelně.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu nového sporáku pro školní jídelnu.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo tvorbu Fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Usnesení: ZO rozhodlo o tvorbě Fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací. Od 1.1.2020 bude do Fondu obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací odváděna částka 1,- Kč za dodaný a 1,- Kč za odvedený m3. Z tohoto důvodu se od 1.1.2020 zvyšuje cena stočného o 1,- Kč na částku 22,- Kč bez DPH a cena vodného se zvyšuje o 1,- Kč na částku 24,- Kč bez DPH.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo nákup koberce a lina do budovy MŠ Jívka a herního prvku na zahradu MŠ Jívka.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu koberce, lina a herního prvku pro MŠ Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na výstavbu čerpací stanice Janovice.
Usnesení: ZO rozhodlo o podání žádosti na výstavbu čerpací stanice Janovice.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro potřeby požární ochrany obce.
Usnesení: ZO rozhodlo o podání žádosti na dotaci na DA pro SDH Jívka.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Domu dětí a mládeže Stonožka na konání hudební produkce.
Usnesení: ZO rozhodlo o povolení hudební produkce dne 25.7.2019 v areálu Pensionu Jívka do 23,00 hodin. Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO bylo starostou obce seznámeno s výsledky podaných žádostí o dotace v roce 2019.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Jiří Pospíšil Michal Frýba

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image