Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 29.5.2019

Obec Jívka
Jívka 29.5.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 29.5.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Nepřítomen: Kůs

Ověřovatelé zápisu: Hrubý, Kobr

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 5/2019
2) Prodej pozemků
3) Různé
4) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 5/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 5/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. Po předchozí veřejné nabídce schválilo ZO prodeje pozemků:
– p.p.č. 499/17 o výměře 1056 m2, trvalý travní porost v k.ú. Horní Vernéřovice panu Tomáši Nemešovi za celkovou cenu 211.200,- Kč včetně DPH,
Pro: všichni přítomní členové ZO
– p.p.č. 499/18 o výměře 1012 m2, trvalý travní porost v k.ú. Horní Vernéřovice panu Martinu Kuldovi za celkovou cenu 202.400,- Kč včetně DPH,
Pro: všichni přítomní členové ZO
– p.p.č. 1119 o výměře 516 m2, trvalý travní porost v k.ú. Janovice u Trutnova Martinu a Janě Polovým za celkovou cenu 5.573,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO
– p.p.č. 641/8 o výměře 317 m2, trvalý travní porost v k.ú. Horní Vernéřovice paní Soně Valešové za celkovou cenu 4.048,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO
– p.p.č. 491/2 o výměře 566 m2, ostatní plocha v k.ú. Jívka Karlovi a Nikole Kobrovým za celkovou cenu 27.920,- Kč.
Pro: 9 členů ZO
Zdržel se: Kobr

3. ZO projednalo návrh závěrečného účtu před zveřejněním.
Usnesení: ZO bere na vědomí návrh závěrečného účtu hospodaření obce Jívka za rok 2018.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Hospicu Anežky České.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci ve výši 10.000,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo pohoštění pro akci Zasloužilý hasič, konanou v obci Jívka.
Usnesení: ZO rozhodlo o úhradě pohoštění pro zasloužilé hasiče dne 1.6.2019 do výše 3.000,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo návrh České pošty na službu Pošta Partner.
Usnesení: ZO bere na vědomí návrh České pošty na službu Pošta Partner.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo založení občanského sdružení za účelem využití kaple v Hodkovicích.
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem využití kaple v Hodkovicích za účelem pořádání kulturních akcí a výstav.
Pro: 9 členů ZO
Zdržel se: Pospíšil

ZO projednalo umístění pamětního sloupku v Janovicích.
Usnesení: ZO rozhodlo o umístění pamětního sloupku v Janovicích u památníčku padlých ve světové válce. Náklady spojené s výrobou a umístěním sloupku uhradí obci sdružení bývalých občanů Janovic nejpozději do 31.12.2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

4. V diskusi vystoupil J. Svoboda s připomínkou odstranění suchých stromů podél komunikace do Janovic.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Martin Hrubý, Karel Kobr

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image