Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 27.2.2019

Obec Jívka
Jívka 27.2.2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 27.2.2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kremlík, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Sedláček, Štych, Frýba
Omluveni: Kobr

Ověřovatelé zápisu: Kremlík, Sedláček

Program jednání:

1) Úprava rozpočtu č. 1/2019
2) Projednání žádostí
3) Hřbitov Janovice
4) Různé
5) Diskuse

Program jednání byl schválen všemi přítomnými členy ZO.

1. ZO projednalo návrh úpravy rozpočtu č. 1/2019.
Usnesení: ZO schválilo úpravu rozpočtu č. 1/2019.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádost o odprodej pozemku.
Usnesení: ZO rozhodlo o veřejné nabídce p.p.č. 1119 v k.ú. Janovice u Trutnova.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost Domova důchodců Lampertice.
Usnesení: ZO rozhodlo o finančním daru ve výši 1.000,- Kč.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost příspěvkové organizace Mateřská škola, Jívka.
Usnesení: ZO schválilo závěrku MŠ za rok 2018 a rozhodlo o převodu výsledku hospodaření ve výši 20.500,01 Kč do rezervního fondu.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost paní Lindy Šandové.
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce získáním informací o možnosti nařízení k odstranění sporného plotu.
Pro: všichni přítomní členové ZO

3. Starosta obce informoval zastupitele o rozhodnutí odstranění přestárlých stromů na hřbitově v Janovicích.
ZO bere informaci na vědomí

4. ZO projednalo nákup výčepního zařízení do nového sálu.
Usnesení: ZO rozhodlo o nákupu výčepního zařízení do nového sálu.
Pro: všichni přítomní členové ZO

Starosta obce informoval zastupitele o setkání starostů a zastupitelů obcí sdružených v MAS dne 26.3.2019 od 16,00 hodin v Úpici.

Starosta obce předložil zastupitelům zprávu o provedených inventurách majetku obce.
ZO bere zprávu na vědomí

Starosta obce informoval zastupitele o iniciativě obcí Chvaleč, Radvanice, Jívka ve věci řešení dopravní situace silnice II.třídy II/301
a vyvolané schůzce zástupců obcí a radních Královéhradeckého kraje.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Bedřich Kremlík,Kamil Sedláček

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image