Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka 30.1.2019

Obec Jívka
Jívka 30. ledna 2019

Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Jívka, konaného dne 30. ledna 2019
na Obecním úřadě v Jívce

Přítomní členové ZO: Gangur, Hrubý, Kobr, Kremlík, Kůs, Matějka
Pospíšil, Svoboda, Štych, Frýba
Omluveni: Sedláček

Ověřovatelé zápisu: Kobr, Pospíšil

Program jednání:

1) Konečná úprava rozpočtu obce za rok 2018
2) Projednání žádosti o odprodej pozemku
3) Různé
4) Diskuse

Program jednání schválen všemi přítomnými členy ZO

1. ZO projednalo návrh konečné úpravy rozpočtu za rok 2018.
Usnesení: ZO bere na vědomí předloženou konečnou úpravu rozpočtu za rok 2018.
Pro: všichni přítomní členové ZO

2. ZO projednalo žádost o odprodej pozemku.
Usnesení: ZO neschválilo odprodej pozemku k výstavbě dle žádosti z 11.1.2019.
Proti prodeji: všichni přítomní členové ZO

3. ZO bylo seznámeno s problematikou pronajatých pozemků v roce 2018.
Usnesení: ZO rozhodlo o předložení zpracovaných přehledů pronájmů pozemků, přebraných od Pozemkového úřadu ČR dle zjednodušené evidence v předchozích letech.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo žádost o podporu činnosti Okrsku č. 2 SDH.
Usnesení: ZO rozhodlo o daru ve výši 2.000,- Kč na činnost Okrsku č. 2 SDH – Malosvatoňovicko – Radvanicko.
Pro: všichni přítomní členové ZO

ZO projednalo návrh odpisu pohledávek z let 2010 – 2014.
Usnesení: Z důvodu nedobytnosti pohledávek z let 2010 – 2014 rozhodlo ZO o jejich odpisu v celkové výši 34.996,- Kč.
Pro: 6 přítomných členů ZO
Proti: Kremlík, Frýba, Svoboda, Pospíšil

Starosta obce podal informace o podaných žádostech z dotačních titulů na dostavbu oplocení hřbitova v Janovicích, opravu místní komunikace Jívka II, opravu sousoší svaté Trojice – Jívka II, na výstavbu dešťové kanalizace v prostoru nové bytové zástavby a výstavbu dětského hřiště u MŠ Jívka.

Zapsal: Jiří Gangur

Ověřovatelé zápisu: Karel Kobr, Jiří Pospíšil

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Kategorie Úřední deska
Předchozí příspěvek
«
Další příspěvek
»
Wordpress Themes Optimized by SEO Image